Vertrouwenspersoon

Fietsmaatjes Voorne aan Zee heeft een plezierige, ondersteunende en verstandige wijze van omgang met elkaar hoog in het vaandel staan. Toch kan het voorkomen dat vrijwilligers of gasten van Fietsmaatjes Voorne aan Zee (FM) lastig worden gevallen met ongewenst gedrag of onjuiste behandeling. Te denken valt aan agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie. Mocht een vrijwilliger of gast zich onheus behandeld voelen, is het de eerste stap om dit aan te geven aan de direct betrokken persoon. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn dan kan men zich wenden tot de coördinator. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden of een niet wenselijke stap zijn, biedt Fietsmaatjes Voorne aan Zee de mogelijkheid contact op te nemen met een extern vertrouwenspersoon. Daarnaast is het mogelijk een klacht in te dienen bij het bestuur. Zie hiervoor Klachtenprocedure hieronder.

De persoon die de rol van extern vertrouwenspersoon voor Fietsmaatjes Voorne aan Zee opneemt is mevrouw Natalie Vroegh. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 06-27267333 en e-mailadres: n.vroegh@gmail.com. De rol/taak/bevoegdheid van de extern vertrouwenspersoon is:

– Het verzorgen van eerste opvang van FM-gasten en vrijwilligers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
– Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
– Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals het indienen van een klacht bij het bestuur.

– Het desgewenst begeleiden, als de gast of vrijwilliger de zaak aan de orde wil stellen bij het de coördinator, de klachtencommissie of het bestuur.
– Het geven van advies over het voorkomen van en de aanpak van ongewenst gedrag.
– Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Klachtenprocedure

Fietsmaatjes Voorne aan Zee heeft een plezierige, ondersteunende en verstandige wijze van omgang met elkaar hoog in het vaandel staan. Toch kan het gebeuren dat vrijwilligers of gasten van Fietsmaatjes Voorne aan Zee zijn lastig gevallen met ongewenst gedrag of onjuiste behandeling. Te denken valt aan agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie. Tevens kan het voorkomen dat de werkwijze van Fietsmaatjes Voorne aan Zee tot wrevel leidt. Mocht een vrijwilliger of gast zich onheus behandeld voelen of wrevel over werkwijze hebben, is het de eerste stap om dit aan te geven aan de direct betrokken persoon. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn dan kan men zich wenden tot de coördinator. Bij ongewenst gedrag en onjuiste behandeling eventueel bij de externe vertrouwenspersoon. Zie hiervoor de procedure Vertrouwenspersoon. Mocht dit alles niet tot een bevredigende oplossing leiden bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het bestuur.

Onderstaand de klachtenprocedure:
– Klachten dienen schriftelijk of per e-mail ingediend te worden.

– Klachten worden gericht aan de voorzitter van het bestuur van Fietsmaatjes Voorne aan Zee. De drie bestuursleden van Fietsmaatjes Voorne aan Zee hebben de rol van Klachtencommissie.
– De voorzitter van het bestuur van Fietsmaatjes Voorne aan Zee zal een ontvangstbevestiging sturen, waarin o.a. wordt aangegeven hoe de aanpak zal zijn.

– De voorzitter van het bestuur van Fietsmaatjes Voorne aan Zee zal zelf de kwestie opnemen en zo nodig in de kwestie relevante/betrokken personen betrekken. De gang van zaken wordt op alle merites beoordeeld. De indiener van de klacht wordt gehoord. De voorzitter van het bestuur van Fietsmaatjes Voorne aan Zee neemt een besluit.

– Het besluit wordt met toelichting binnen 3 weken na ontvangst van de klacht meegedeeld aan de klager.
– Het aantal klachten van het afgelopen jaar zal worden vermeld in het jaarverslag / jaarbericht.