Fietsmaatjes Voorne aan Zee

Stichting Fietsmaatjes Voorne aan Zee en de statutaire doelstelling

De Stichting Fietsmaatjes Voorne aan Zee is op 13 december 2022 opgericht. De statutaire doelstelling van de Stichting Fietsmaatjes Voorne aan Zee is:

1. De stichting heeft ten doel:
a. het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje op een duo-fiets;
b. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door nauw samen te werken met partijen op het gebied van gezondheidszorg, zorg en verpleging, welzijn en vrijwilligerswerk.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Fietsmaatjes Voorne aan Zee zet een lokale Fietsmaatjes organisatie op voor de gemeente Voorne aan Zee (startend in Oostvoorne) volgens het concept van Fietsmaatjes Nederland. De stichting wil starten met twee duofietsen.

Alle inwoners van de gemeente Voorne aan Zee die voldoen aan de criteria van de doelgroep kunnen gebruik maken van de duofietsen. Zij worden begeleid door vrijwilligers en worden zo fietsmaatjes. Het fietsen zal plaatsvinden vanuit Oostvoorne, waar de 2 duofietsen gestald zijn.

Financiële middelen worden geworven middels subsidie aanvragen, donatie aanvragen bij fondsen en bedrijven, alsook donaties van particulieren en bedrijven die gratis diensten voor de stichting verrichten. Dit is een continue activiteit.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting zal opgebouwd en gebruikt worden voor de aanschaf, beheer en onderhoud van de duofietsen. Onder beheer van de duofietsen valt de verzekering en het gebruik van een webapplicatie voor het inroosteren van de duofietsen. Daarnaast zal een budget gecreëerd worden voor PR en communicatie.

Bij ontbinding van de stichting zal het batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. In het jaarverslag zal de financiële verantwoording worden afgelegd.

Statuten en uittreksel van KvK

Deze zijn separaat bij het bestuur op te vragen.

Bestuur en contactgegevens

Het dagelijks bestuur van Fietsmaatjes Voorne aan Zee bestaat uit de volgende leden:

Martine van Toledo, voorzitter
Isabelle Miltenburg, secretaris
Francis Villeng, penningmeester

Postadres:

FHG van Itersonlaan 28
3233 EK Oostvoorne

Algemeen email adres:

info@fietsmaatjesvoorneaanzee.nl

Overige gegevens:

ANBI: in ons bezit
KvK: 88552934
RSIN: 864684228
Bankrekening: NL61RABO0339083409

Beloningsbeleid bestuur

Fietsmaatjes Voorne aan Zee beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De bestuurders en uitvoerenden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.